قوانین و مقررات

قوانین عمومی هتل بزرگ رضویه

1- حفظ حجاب اسلامی ضروری است.
2- شرایط کنسلی رزرو نیز طبق دستور العمل اتحادیه هتلداران خراسان رضوی  به شرح ذیل می باشد :

الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده ، نسبت به لغو آن اقدام نماید، هیچگونه جریمه ای تعلق نخواهد گرفت .

ب) از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود میهمان به واحداقامتی ، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ج) از ۱۰ روز تا ۶ روز قبل از ورود میهمان به واحد اقامتی ، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

د) از ۵ روز تا ۴۸ ساعت قبل از ورود میهمان به واحداقامتی ، مبلغ ۵۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

ه) از ۴۸ ساعت قبل تا زمان ورود میهمان ، مبلغ ۷۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

و)کنسلی در موارد بد جوی نیز به شرح ذیل صورت خواهد پذیرفت :

در صورتی که مهمان در روز ورود خود با شرایط بد جوی مواجه شود و قصد کنسل نمودن رزرو خود را داشته باشد به جهت اینکه نه به هتل و نه مهمان خسارتی وارد شود می بایست مهمان رزرو خود را تغییر تاریخ دهد ، در غیر اینصورت اگر مهمان مبادرت به کنسل نمودن نماید می بایست مبلغ ۵۰%  هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق   را پرداخت نماید .