تور مورد نظر هر روز و پس از ثبت نام در بخش گردشگری انجام میشود.
ساعت شروع: 8 صبح
ساعت اتمام: 18 عصر
خدمات ارائه شده: بیمه سفر، نوشیدینی حین سفر

این تور بصورت یک روزه و جهت بازدید از مراکز ذیل صورت می پذیرد:
۱- بازدید از قدمگاه
۲- بازدید از مسجد چوبی

ساعت شروع تور: ۰۰
ساعت اتمام